רשימת קיצורי מקלדת
שנה גודל כתב: + -

מכרזים ודרושים

02/2018 - מכרז פומבי דו-שלבי לשירותי הסעה במוניות

מועד פרסום: 05/10/2018
תאריך אחרון להגשה: 24/10/2018

מועד פרסום המכרז

5.10.2018

מועד אחרון למשלוח שאלות הבהרה

14.10.2018

מועד אחרון למענה על שאלות הבהרה

18.10.2018

מועד אחרון להגשת הצעות

24.10.2018

תוקף ההצעה

180 ימים מהמועד האחרון להגשת הצעות

במקרה של אי-התאמה בין התאריכים המפורטים בטבלה זו ובין מועדים אחרים המפורטים בגוף מסמכי המכרז או בנספחיו – קובעים התאריכים המפורטים בטבלה זו. מובהר כי היעדר תאריך לא ייחשב לאי-התאמה.